1 like 0 dislike
1 view
in Matlab by anonymous Bilge (165k points)
reshown by anonymous
Matlab el yazısı harf tanıma

1 Answer

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)

Matlab'ta  el yazısı tanıma  ile ilgili örnek projeyi şu linkten indirebilirsiniz.

...