1 like 0 dislike
1 view
in Matlab by anonymous Bilge (165k points)
matlab dosya klasör  işlemleri

2 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
clc
clear all
close all
filename='vektor.txt';

x=[1.0045 22.2565 3 4 5;1 2 3 4 5; 1 2 3 4 5 ; 1 2 3 4 5 ; 1 2 3 4 5]

dlmwrite(filename, x,'-append');

y=dlmread(filename)
size(y)
%dlmwrite('myfile.txt', x, 'delimiter', '\t', 'precision', 6)
%type myfile.txt
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Mevcut klasör içindeki klasörlerin içindeki dosyaları dolaşmak için bir örnek;
% Not: Döngülerin 3'ten başlamasının sebebi, klasörlerde . ve .. ile başlayan ilk iki dosyayı atlamak için.

clc;
clear all;
xpath=pwd;
xpath=strcat(xpath,'/harfler');
klasorler = dir(xpath);
a=size(klasorler);
for i=3:a
  cfolder=strcat(xpath,'/');
  lastfolder=strcat(cfolder,klasorler(i).name)
  xfiles=dir(lastfolder);
  xsize=size(xfiles)
  for j=3:xsize
    xfile=xfiles(j).name;
    disp(xfiles(j).name)
  end
end
...