2 like 0 dislike
1 view
in Matlab by anonymous
Matlab pratik kullanım için temel komutlar

3 Answers

0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Home/New/Script/ yolundan  giderek yeni bir dosya oluşturun. Dosya adı deneme.m  olsun.

clc;
clear all;
% AT A matrisinin transpozudur. AT*A matrisinin tersidir.
A=[-5 7 1; -4 8 3]
AT=A'
TA=inv(AT*A)
Y=[1 ; 1]
BETA=TA*AT*Y
disp(beta)
disp('Script dosyası çalıştırıldı!')

Komut satırından çağırmak için

fxTrial>>deneme
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
>>type dosya_adi // dosya içeriğini gösterir.

>>save  // verilen komutları matlab.mat olarak bir dosyaya kaydeder.

Trial>> load matlab.mat
Trial>> who

Your variables are:

a  b  c  
matlab.mat dosyası belleği yüklendi ve who komutu ile değişkenler görüntülendi.

>>dir  // dosyaları listeler
>>clc // komut satırını siler

>>disp('merhaba')  // verilen değişkenin içeriğini ya da stringi görüntüler
>> a=input('Karesi alınacak sayıyı giriniz: ')
Karesi alınacak sayıyı giriniz: 12
0 like 0 dislike
by anonymous Bilge (165k points)
Matlab birim matris oluşturma

I=ones(M,N)*matrisi_doldurmak_istediginiz_sayi

Örnek;

I=ones(5,5)*1   // 5x5 boyutlarında birim matris oluşturduk.
...